90 năm có Đảng

THỨ HAI, 03/02/2020 13:08:39

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giữa mùa xuân năm 1930.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930 qua tranh của họa sĩ Phi Hoanh

Khi ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một tổ chức cộng sản duy nhất, lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 90 năm, qua những biến thiên lịch sử, con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ mùa xuân ấy đến nay dù có những gập ghềnh, gian khó, nhưng dưới sự dẫn dắt của Đảng, dân tộc ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. 

Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân - phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao. Năm 2019, tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 7,02%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ USD. Kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với hơn 100 nước. Cùng với đó, công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đều đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 53% năm 1993 xuống còn dưới 4% năm 2019... Đặc biệt, công tác đối ngoại năm 2019 đã ghi một dấu ấn lịch sử, khi Việt Nam vừa là Chủ tịch ASEAN năm 2020 vừa được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021 với số phiếu 192/193. Đây là số phiếu đồng thuận kỷ lục trong 75 năm phát triển Liên hợp quốc.

Trên con đường đổi mới đất nước, Đảng ta đã bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ tuổi, có đức, có tài để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ hiện đại, nền kinh tế kỹ thuật số, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Thành tựu là to lớn, nhưng Đảng ta không chủ quan, thỏa mãn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không ít lần lưu ý tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “chạy theo thành tích”, “chạy chức, chạy quyền”, “tranh công, đổ lỗi”, “mất đoàn kết nội bộ”, bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”… đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi khác, chậm được khắc phục. Bởi vậy, cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang được Đảng ta coi là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò của Đảng cầm quyền, được toàn dân gửi gắm tin yêu và hy vọng.

Con đường đi lên của đất nước ta tuy còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với sự đồng lòng chung sức của toàn dân, toàn Đảng, không có khó khăn nào cản bước chúng ta vươn tới mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như Bác Hồ đã khẳng định: "Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao…/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no/Công ơn Đảng thật là to!".

Có thể khẳng định, 90 năm kể từ khi có Đảng, 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và 45 năm ngày Việt Nam thống nhất, mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với mỗi người dân và gia đình Việt. Điều đó lý giải vì sao Đảng ta đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của dân tộc; là tổ chức tiền phong duy nhất được nhân dân gọi bằng tên trìu mến: "Đảng ta!".

PHƯƠNG ANH