Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

THỨ HAI, 03/02/2020 08:45:01

Đảng bộ tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể để nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2019, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong ảnh: Hội nghị gặp mặt, biểu dương bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu

Trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể để nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều đột phá

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã quan tâm xây dựng, bổ sung quy chế làm việc và thực hiện theo quy chế. Lần đầu tiên, BTV Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị. Thường trực Tỉnh ủy duy trì giao ban với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, với MTTQ và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành, địa phương, nhất là những công việc trọng tâm và các công trình trọng điểm.

Các cấp uỷ đảng từ tỉnh tới cơ sở đã coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; quy định rõ chức trách, thẩm quyền của tập thể, cá nhân... Chỉ đạo các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tập trung cải tiến, đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng ra nghị quyết, phát huy được trí tuệ tập thể, dân chủ trong Đảng và vai trò của các cơ quan tham mưu. Tập thể Ban Chấp hành, BTV cấp ủy thảo luận, quyết định các nội dung đúng thẩm quyền. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở, phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu dân cư; chỉ đạo cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối thoại với nhân dân. Việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch cụ thể, tập trung ở những nơi có nhiều khó khăn, có những vấn đề nổi cộm, phức tạp...

Thông qua đối thoại, từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã, nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự như dự án xây dựng nhà máy xử lý rác ở xã Đông Kỳ (Tứ Kỳ) và xã Lương Điền (Cẩm Giàng)... dần được tháo gỡ. Nhiều khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, nông dân, sinh viên trong tỉnh cũng được các lãnh đạo tỉnh lắng nghe, tiếp nhận và từng bước giải quyết.

Xây dựng nghị quyết trúng, thực hiện hiệu quả

Những năm qua, việc xây dựng các chỉ thị, nghị quyết... được Đảng bộ tỉnh thực hiện theo hướng tinh giản, dễ hiểu, đúng, trúng và có tính khả thi cao trong thực tiễn. Điển hình như việc Đảng bộ tỉnh xây dựng, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020" và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021” ngay từ khi Trung ương Đảng chưa ban hành các Nghị quyết 18, 19 cho thấy tỉnh đã chọn trúng vấn đề, đi trước một bước trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt mà việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã có kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã giảm 5.489 người hoạt động không chuyên trách (giảm 28,84%), trong đó cấp xã giảm 1.959 người; thôn, khu dân cư giảm 3.530 người. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp từ 193 đơn vị sự nghiệp công lập thành 83 đơnvị... 

Khi thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực, nổi bật. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tỉnh có nhiều chủ trương hỗ trợ phù hợp, kịp thời để thúc đẩy phong trào tại các địa phương. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã không bảo đảm tiêu chí cũng đã được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 55 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị....

Cùng với phát triển đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, việc kiểm tra, giám sát đi vào những vấn đề trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cũng là một trong những điểm nổi bật thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Tỉnh ủy đã triển khai 4 cuộc kiểm tra đối với 33 lượt tổ chức đảng trực thuộc, giám sát 18 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát việc thực hiện các chủ trương, chương trình, đề án của tỉnh và đi vào những vấn đề, lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh sai sót.

HOÀNG BIÊN