[Infographics] Xây dựng Đảng trong sạch theo tư tưởng Hồ Chí Minh

THỨ HAI, 03/02/2020 12:31:24

Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng

Theo TTXVN