Điều chỉnh cục bộ khu hành chính tập trung tỉnh

THỨ SÁU, 03/07/2020 09:02:09

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 vừa hoàn thành điều chỉnh cục bộ. Nội dung chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31.3.2020.

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh cục bộ 71.536 m2. Tuyến đường phía bắc trung tâm hội nghị được  mở rộng từ 10 m lên 15 m. Phía bắc Quảng trường Thị chính được bổ sung tuyến đường rộng 13 m và giảm diện tích quảng trường này từ 20.068 m2 xuống 17.311 m2. Diện tích công viên Thị chính tăng từ 20.296 m2 lên 21.877 m2...

PV