Kết quả sử dụng đất đạt thấp

THỨ HAI, 25/11/2019 16:04:14

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có tiêu chí cụ thể hướng dẫn các địa phương thực hiện thu hồi và sử dụng đất.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Sáng 25.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố; việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa và đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020; bảng giá đất...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có tiêu chí cụ thể hướng dẫn các địa phương thực hiện thu hồi và sử dụng đất. Rà soát kỹ những công trình, dự án đã được phê duyệt; ưu tiên các công trình, dự án công cộng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các công trình, dự án không có khả năng thực hiện cần kiên quyết xử lý, thu hồi. Đối với tờ trình về bảng giá đất, đoàn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nội dung giải trình về những thay đổi giá đất tại thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh, TP Hải Dương, một số xã nâng cấp thành phường, các vị trí đất có giá chênh lệch cao...

Năm 2019, toàn tỉnh có 7.712 ha với 1.790 công trình, dự án sử dụng đất được phê duyệt. Đến tháng 10.2019 mới có khoảng 1.962 ha với 800 công trình, dự án được thực hiện, đạt khoảng 36%...
NGỌC HÙNG