Lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới 96 ha

THỨ HAI, 01/06/2020 14:21:37

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương về việc UBND huyện Bình Giang tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại xã Vĩnh Hồng và xã Vĩnh Hưng (Bình Giang).

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 96 ha.
hả
Theo yêu cầu của UBND tỉnh, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tuân thủ quy định pháp luật. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Theo báo Đấu thầu