Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao

THỨ TƯ, 21/10/2020 05:32:19

Trong những năm qua, tôi thấy tỉnh đã có một số cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Đặc biệt là việc hỗ trợ người dân làm nhà màng, nhà lưới để sản xuất các loại rau màu, các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn. Hiệu quả bước đầu mang lại rất khả quan.

Tôi rất vui mừng khi thấy trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII xác định rõ "nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ" là một trong những trụ cột phát triển. Tôi cho rằng xác định như vậy một lần nữa khẳng định tỉnh rất quan tâm đến nông nghiệp, một lĩnh vực luôn phát triển bền vững và đang cần thay đổi về chất.

Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ mới tỉnh có kế hoạch hành động cụ thể, tiếp tục có các dự án, đề án để đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tích tụ ruộng đất, dần xóa bỏ sản xuất manh mún, kém hiệu quả. Quy hoạch và xây dựng vùng trọng điểm, chuyên canh sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. Chú trọng tới phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương nhằm phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Thường xuyên tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực để người tiêu dùng trong cả nước biết tới. Khuyến khích đổi mới tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, dần hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. 
HOÀNG ANH THƯ
Phó Giám đốc HTX Tân Minh Đức