Thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế

THỨ TƯ, 21/10/2020 12:40:07

Trong nhiệm kỳ tới tỉnh quan tâm trang bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cho các cơ sở y tế công lập thực hiện số hóa, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân...Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tại phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đề ra nội dung là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các cơ sở y tế tuyến huyện, xã. Đặc biệt là nội dung thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa, ứng dụng  công nghệ thông tin (CNTT) để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân.

Hiện trong cơ cấu giá của các dịch vụ kỹ thuật, Bộ Y tế chưa xây dựng được nội dung liên quan đến CNTT nên các cơ sở y tế không bố trí được nguồn kinh phí để đầu tư. Trung tâm Y tế huyện Nam Sách hiện cũng chưa thể triển khai thực hiện được một trong những nội dung quan trọng của ứng dụng CNTT vào công việc là bệnh án điện tử. 

Để thực hiện các nhiệm vụ như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra, chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để trong nhiệm kỳ tới tỉnh quan tâm trang bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cho các cơ sở y tế công lập thực hiện số hóa, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân; tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị y tế ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn... 
PHẠM THỊ LIÊN
Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, tài chính, điều dưỡng
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách