Tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

THỨ HAI, 26/10/2020 12:25:38

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đầu tư 213,9 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện 140 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong sản xuất và đời sống.Theo tôi đây là con số rất ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động KHCN đã góp phần quan trọng xác định những luận cứ, cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định lựa chọn, chấp thuận đầu tư các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng, chuyển giao nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Để nâng cao năng lực ứng dụng KHCN, theo tôi cần thực hiện tốt 4 biện pháp là: Tập trung nguồn lực KHCN của tỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng triển khai, trong đó chú trọng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống, các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHCN trên cơ sở có sự quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, công nghệ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ưu tiên nghiên cứu, giải quyết những vấn đề như bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giải quyết ô nhiễm môi trường, khuyến khích khởi nghiệp gắn với đổi mới, sáng tạo.

Ngoài các biện pháp trên, tôi cho rằng cần xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực bám sát các công nghệ sản xuất mới; thay đổi các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới...

VŨ THỊ THU HIỀN
Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ