Tiếp tục có bước đi lên mạnh mẽ, sớm đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

THỨ BA, 27/10/2020 17:33:06

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!


Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo- Phát triển” và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự, chỉ đạo và chung vui với thành công của đại hội. Đại hội được vinh dự đón, tiếp các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương quê Hải Dương; đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã về dự, theo dõi động viên Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng đã luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình chuẩn bị công tác văn kiện, quy trình nhân sự và tiến hành tổ chức đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Trung ương, các vị đại biểu khách quý đã dành cho Đại hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Kính thưa Đại hội!

Các văn kiện được trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là sản phẩm kết tinh từ công sức, trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và mục tiêu phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà torong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nội dung các văn kiện đã được thảo luận kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các vấn đề mới, có vận dụng sáng tạo để khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời cập nhật các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Đây là tiền đề rất quan trọng, là kim chỉ nam vững chắc để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đề xuất nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Đại hội đã thảo luận dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, công tâm, khách quan; Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu đủ số lượng 52 đồng chí đảm bảo cơ cấu hợp lý vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; đây là những đồng chí hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, đại diện cho trên 100 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa, có năng lực lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, với quyết tâm chính trị rất cao, thể nguyện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh.

Để Nghị quyết Đại hội sớm được triển khai và thực sự đi vào cuộc sống, tôi đề nghị, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần phải chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước bứt phá cao hơn nữa. Mỗi cấp ủy cần đề cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm đổi mới, tăng cường tính chủ động, sáng tạo để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Trước mắt, tôi đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội để thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và công trình trọng điểm phù hợp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tôi đề nghị, để triển khai Nghị quyết có hiệu quả, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, công việc và giải pháp đột phá; xác định rõ nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải; gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thanh, rõ hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, nổi trội của địa phương để đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Với quyết tâm xác định mục tiêu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng. Với quyết tâm phấn đấu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thanh một trung tâm công nghiệp của khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025.  

Cũng ngay sau Đại hội, tôi đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh; các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sớm tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; đồng thời quyết định lựa chọn các chương trình, đề án và công trình, dự án trọng điểm để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!


Thay mặt Đoàn Chủ tịch và các đại biểu Đại hội, tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương theo dõi Hải Dương.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, theo dõi đại hội Đảng bộ các cấp; đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tham gia tâm huyết, trí tuệ, có trách nhiệm cao vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo chu đáo, chất lượng và hội tụ đầy đủ trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội xin ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đã phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, do yêu cầu quy định của Trung ương về độ tuổi và từng bước đổi mới cơ cấu, số lượng nên một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không đảm bảo về độ tuổi tham gia tái cử ở địa phương, trong đó có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cán bộ chủ chốt của tỉnh, có một số đồng chí nghỉ hưu vào gần cuối nhiệm kỳ. Đại hội xin kính chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm cá nhân, công tâm, khách quan cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại hội xin nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các đồng chí trong các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội; các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân thành phố Hải Dương nói riêng; cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người lao động, nhân viên các khách sạn và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã phục vụ chu đáo, tận tình, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và trong thời gian tổ chức Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; các trang thông tin điện tử, các phóng viên, biên tập viên đã về dự, đưa tin, tuyên truyền hình ảnh trực tiếp, kịp thời về diễn biến của Đại hội, cũng như trong suốt thời gian chuẩn bị Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!


Phát huy thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới, 25 năm tái lập tỉnh Hải Dương, cùng với ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ tạo thêm động lực mới với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục có bước đi lên mạnh mẽ, vững chắc, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và những người con quê hương Hải Dương hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Xứ Đông văn hiến, hướng về xây dựng quê hương; đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm; cùng chung ý chí, khát vọng phát triển quê hương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đề ra.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào thành công của Đại hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao; thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!
----------------
Tiêu đề do báo điện tử Hải Dương đặt