Tiếp tục sắp xếp, thu gọn bộ máy, đơn vị hành chính

THỨ BA, 27/10/2020 09:43:50

Tôi đề nghị trung ương, tỉnh tiếp tục thực sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chí theo quy định; thu gọn, tinh gọn bộ máy ở các cấp.Tôi rất tự hào vì Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện các mô hình thí điểm về sắp xếp, tổ chức bộ máy; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn không đủ tiêu chí. Cùng với cả tỉnh, Ninh Giang là huyện sắp xếp, sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất, trong đó có một số xã được thành lập từ 3 xã cũ. Tuy bước đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các bước triển khai phù hợp, từng bước tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, các xã mới thành lập đã đi vào hoạt động ổn định.

Về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi đề nghị trong nhiệm kỳ mới tỉnh tiếp tục quan tâm, nghiên cứu ban hành các chế độ, chính sách quan tâm thỏa đáng hơn nữa đến đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở, cán bộ nghỉ công tác do sắp xếp, thu gọn bộ máy. Tôi đề nghị trung ương, tỉnh tiếp tục thực sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chí theo quy định; thu gọn, tinh gọn bộ máy ở các cấp. Đối với các xã sau sáp nhập, chúng tôi kiến nghị tỉnh có cơ chế, nguồn lực riêng để hỗ trợ các xã về công tác quy hoạch, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động. Ngay sau Đại hội, ở cấp cơ sở, chúng tôi sẽ kịp thời phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời nắm bắt, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền các cấp. 

LÊ TRUNG MỸ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang