12 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

THỨ TƯ, 11/09/2019 08:12:52

Đến ngày 10.9, có 12 trong tổng số 15 đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh đã hoàn thành quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đến ngày 10.9, có 12 trong tổng số 15 đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh đã hoàn thành quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Kế hoạch của cấp huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đảng bộ đã hoàn thành việc quán triệt đúng thời gian theo kế hoạch của Tỉnh ủy gồm 11 Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đảng bộ Nam Sách và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chưa tổ chức quán triệt. Riêng Đảng bộ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và triển khai đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của các Đảng bộ cấp trên cơ sở bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy; một số Đảng bộ gắn tình hình thực tiễn của địa phương vào yêu cầu chuẩn bị văn kiện đại hội...
THU MINH