93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện

THỨ TƯ, 03/03/2021 20:00:30

Toàn tỉnh sẽ có 93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.680 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban Bầu cử (UBBC) cấp huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành ấn định tổng số 93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. UBBC cấp xã cũng đã ấn định 1.715 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh sẽ bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.826 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thống nhất giới thiệu 759 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 11.116 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh có 70 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

PV