Bình Giang: 1.312 lượt cán bộ, đảng viên được tập huấn, bồi dưỡng

THỨ BA, 22/09/2020 08:30:13

Trung tâm Chính trị huyện Bình Giang tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chính trị huyện Bình Giang đã tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 1.312 lượt cán bộ, đảng viên, đạt 80,5% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kết nạp Đảng, tập huấn cán bộ Hội Phụ nữ… có nhiều học viên tham gia. 

Trung tâm đã tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng giảm tải phần lý thuyết, tăng kỹ năng thực hành, nhất là kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giải quyết tình huống thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy...
HN