Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 23.000 người

THỨ NĂM, 17/09/2020 13:31:02

Giai đoạn 2015-2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Đơn vị đã tham mưu cho tỉnh cử 20 cán bộ thuộc đối tượng 1 và 301 cán bộ đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN) do Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 tổ chức; chỉ đạo tổ chức 275 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 1.788 người thuộc đối tượng 3; 20.833 đối tượng 4 và 448 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, trưởng các họ tộc.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng phối hợp với Hội đồng Giáo dục QPAN các địa phương tổ chức giáo dục QPAN cho gần 63.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề và THPT trong tỉnh.

PV