​Các địa phương ấn định số đơn vị bầu cử

THỨ BA, 02/03/2021 06:16:16

Ủy ban Bầu cử thị xã Kinh Môn và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện đã ấn định mỗi nơi thành lập 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại thị xã Kinh Môn, đơn vị bầu cử số 1 gồm cử tri các phường An Lưu, Hiệp An, Thái Thịnh; đơn vị số 2 gồm các phường, xã Hiến Thành, Long Xuyên, Minh Hòa; đơn vị số 3 gồm các phường, xã An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa; đơn vị số 4 gồm các xã Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long; đơn vị số 5 gồm phường Thất Hùng, các xã Bạch Đằng, Lê Ninh; đơn vị số 6 gồm các phường An Sinh, Hiệp Sơn, Phạm Thái; đơn vị số 7 gồm các phường Phú Thứ, Duy Tân, xã Hoành Sơn; đơn vị số 8 gồm cử tri các phường Minh Tân, Tân Dân. Cử tri các đơn vị bầu cử số 1, 5 và 8 được bầu 5 đại biểu HĐND, các đơn vị còn lại được bầu 4 đại biểu HĐND.

Tại huyện Gia Lộc có 2 đơn vị bầu cử 5 đại biểu, 5 đơn vị bầu 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu. Huyện dự kiến thành lập 144 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Thành phần đại biểu HĐND huyện khóa XX gồm cơ cấu đại biểu nữ bảo đảm ít nhất 35%, đại biểu ngoài Đảng không thấp hơn 10%, đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu; đại biểu HĐND huyện tái cử đạt 30% trở lên.

Tại huyện Thanh Hà, đơn vị bầu cử số 1 gồm cử tri các xã Hồng Lạc, Tân Việt, Việt Hồng; đơn vị số 2 gồm cử tri các xã Cẩm Chế, Thanh An, Thanh Lang; đơn vị số 3 gồm cử tri các xã Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Thủy; đơn vị số 4 gồm thị trấn Thanh Hà, các xã Thanh Khê, Thanh Xá; đơn vị số 5 gồm các xã Thanh Hải, Tân An; đơn vị số 6 gồm xã An Phượng, Thanh Sơn; đơn vị số 7 gồm các xã Thanh Quang, Vĩnh Lập; đơn vị số 8 gồm xã Thanh Cường, Thanh Hồng. Các đơn vị từ số 1-4, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu; đơn vị 5 và 6 mỗi đơn vị bầu 4 đại biểu; đơn vị số 7 và 8 mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu. 

Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Hà yêu cầu các xã, thị trấn công bố danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, các tổ bầu cử. Huyện sẽ tổ chức hiệp thương lần 2 trước ngày 20.3.

Tại huyện Thanh Miện, có 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, các đơn vị còn lại bầu 4 đại biểu. Nhiệm kỳ này, huyện được bầu tổng số 34 đại biểu HĐND huyện. Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Miện đã cung cấp tài liệu, hướng dẫn, triển khai các nội dung liên quan bầu cử qua mạng xã hội, email... Huyện đề nghị các xã, thị trấn nhanh chóng công bố danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu và thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và các tổ bầu cử...  
MINH QUANG - PV