Chí Linh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

THỨ TƯ, 28/10/2020 19:32:34

Đảng bộ TP Chí Linh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Chí Linh làm việc với lãnh đạo các xã, phường

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Chí Linh đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo theo hướng sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy đảng. Chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, có nhiều đổi mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất được Đảng bộ TP Chí Linh triển khai xuyên suốt nhiệm kỳ qua là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của thành phố, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thấy được những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Thành ủy Chí Linh đã đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Qua đó kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thành ủy Chí Linh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với củng cố, giải quyết tổ chức đảng yếu kém. 

Hằng năm, Đảng bộ có trên 82% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, vượt 7%; trên 91% số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt 6% so với chỉ tiêu. Năm 2019, Đảng bộ TP Chí Linh được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc, liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Nguyễn Hồ Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Chí Linh cho biết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành các đề án, kế hoạch, dự án để huy động mọi nguồn lực thực hiện, Thành ủy Chí Linh đã xây dựng chương trình hành động để lựa chọn những nội dung mang tính chất trọng tâm, then chốt, có tầm bao quát, tính khả thi cao, khả năng hoàn thành trong nhiệm kỳ, tạo bước đột phá, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Song song với xây dựng chương trình hành động, Thành ủy Chí Linh triển khai kế hoạch thực hiện nhằm bảo đảm thời gian, tiến độ và chất lượng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chí Linh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp...

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Thành ủy Chí Linh giao UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng "Chính quyền điện tử", "Trung tâm hành chính công" của thành phố. Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, quyết liệt rỡ bỏ rào cản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thành ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tập trung nguồn lực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thành phố bảo đảm đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn dài hạn. Thành ủy Chí Linh lựa chọn những đề án mới có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của thành phố. Đó là nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I; phát triển du lịch TP Chí Linh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; nâng cao chất lượng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng Chí Linh giai đoạn 2020 - 2035; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2020 - 2025...

Để thực hiện tốt các chương trình, đề án, Thành ủy Chí Linh đã phân công, xác định cụ thể những việc phải làm, mức độ ưu tiên với phương châm: rõ việc, rõ cách làm, rõ nguồn lực thực hiện, rõ người làm, người phụ trách và định lượng thời gian hoàn thành công việc, bảo đảm các chương trình, đề án được thực hiện tốt.

THÀNH THỦY