Chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử nghỉ công tác

THỨ BẢY, 06/06/2020 10:00:06

Cán bộ không đủ tuổi tái cử, thời gian công tác còn từ 6 tháng trở xuống tính từ ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ cùng cấp, nếu không bố trí được công tác phù hợp, nghỉ công tác được hưởng nguyên lương và phụ cấp chức vụ đến khi nghỉ hưu.

Đây là một trong những nội dung được nêu tại thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, có 3 nhóm đối tượng áp dụng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9.3.2015 của Chính phủ, gồm: cán bộ giữ chức danh bầu cử thuộc khối chính quyền các cấp đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp; cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử trong công tác Đảng thuộc cơ quan Đảng các cấp trong tỉnh đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ cùng cấp; cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ cùng cấp còn thời gian công tác từ đủ 30-36 tháng thì đến tuổi nghỉ hưu (tính từ ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ cùng cấp), nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, có nguyện vọng xin nghỉ công tác trước đại hội và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

Có 3 trường hợp không thuộc nhóm trên mà cơ sở đề nghị được xem xét, giải quyết. Đó là cán bộ không đủ tuổi tái cử, thời gian công tác còn từ 6 tháng trở xuống tính từ ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ cùng cấp, không áp dụng Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, nếu không bố trí được việc phù hợp thì nghỉ công tác được hưởng nguyên lương và phụ cấp chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Trường hợp cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử nằm trong đối tượng áp dụng của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định, nếu không bố trí được công tác phù hợp thì cho nghỉ công tác. Trường hợp cán bộ này thôi hưởng lương và đóng bảo hiểm tự nguyện, được hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, đủ thời gian đóng BHXH thì thực hiện chế độ hưu trí theo quy định. Nếu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện (không được hỗ trợ) cho đến khi đủ thời gian đóng BHXH theo quy định, được hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp trong thời gian thôi hưởng lương và được hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện, người lao động tìm việc làm có ký hợp đồng lao động với các đơn vị sử dụng lao động và thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc thì ngừng chính sách hỗ trợ. 

Đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội ở những xã thuộc diện sắp xếp, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được bố trí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, cấp phó đoàn thể chính trị-xã hội ở đơn vị hành chính mới, nếu không đủ tuổi tái cử ở Đại hội Đảng bộ cấp xã thì được nghỉ công tác và áp dụng thực hiện quy định tại điểm c, điều 2, Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 của HĐND tỉnh.

HN