Chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

THỨ HAI, 26/10/2020 21:18:02

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Lộc thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế để tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh từ cơ sở

Đi vào trọng tâm, trọng điểm

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh luôn chú trọng và tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác KTGS. Cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình KTGS đề ra và cấp ủy cấp trên giao; bổ sung nội dung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế hoạt động của UBKT và cơ quan UBKT cấp tỉnh, cấp huyện được chú trọng, hoàn thiện.

Công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh được tăng cường theo hướng sâu sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện chương trình KTGS nghiêm túc, chú trọng chất lượng, nhất là khâu thẩm tra, xác minh. Các nội dung giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 6.232 tổ chức đảng và 7.183 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.537 tổ chức đảng và 6.327 đảng viên. Nội dung kiểm tra đảng viên tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, lối sống, thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, kịp thời. UBKT các cấp trong tỉnh chủ động bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm tốt công tác tham mưu cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm và tham mưu giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế việc tố cáo, khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Để nâng cao chất lượng KTGS, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước được chú trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Kỷ luật nghiêm

Thông qua công tác KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời làm rõ, xử lý, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm nghiêm minh, có tính giáo dục và răn đe. Các kết luận KTGS đưa ra bảo đảm khách quan, chính xác, kiên quyết xử lý đúng người, đúng lỗi. Trong nhiệm kỳ, UBKT các cấp  đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 113 tổ chức đảng và 447 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.920 tổ chức đảng và 2.679 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 154 đảng viên, 8 tổ chức đảng. Đối tượng, nội dung kiểm tra được nhiều UBKT coi trọng, lựa chọn là những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. Một số UBKT đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp.

Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền, bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục quy định. Chú trọng động viên, thuyết phục tinh thần tự giác, thành khẩn nhận khuyết điểm, giúp cho việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm công minh, chính xác. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng cấp dưới, tăng 5 tổ chức đảng bị kỷ luật so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2.014 đảng viên, tăng 487 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu trong chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, cố ý làm trái... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp từng bước công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được. Cách làm trên có tác dụng giáo dục cao, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.       

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo tiền đề để Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

HẠO NHIÊN