Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp

THỨ SÁU, 06/12/2019 08:37:25

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2020 là chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc Tờ trình

Sáng 6.12, tại Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy

Theo Tờ trình, trong năm 2019, cùng với việc triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, khu dân cư chưa đạt chuẩn theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị.

MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, khu dân cư. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đoàn thể ở các đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đối thoại trực tiếp với nhân dân. Do đó việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, chia tách, sáp nhập các thôn, khu dân cư của tỉnh đã được nhân dân đồng thuận.

Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

Tờ trình nêu rõ năm 2019, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.  Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy đã chỉ đạo UBKT cùng cấp tăng cường phối hợp thẩm định hồ sơ nhân sự đại hội và nhân sự thuộc diện cấp ủy quản lý. Giải quyết cơ bản kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tờ trình xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cấp ủy các cấp là chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai học tập, sơ kết, tổng kết nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đơn vị.

Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm các yêu cầu đề ra theo Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 23.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng uỷ; thực hiện quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ cơ sở. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy quản lý.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

TM - TC