Chuyển 25.200 cuốn dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến

THỨ SÁU, 06/03/2020 08:05:46

​Văn phòng Tỉnh ủy đang chuyển 25.200 cuốn dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 15 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tổ chức lấy ý kiến góp ý tại Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các dự thảo: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, trình tự tổng hợp ý kiến được thực hiện thứ tự từ đại hội, hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện và tương đương, đảng bộ cấp tỉnh. Đảng bộ cơ sở tổng hợp ý kiến của các chi bộ, người dân và ý kiến thảo luận tại đại hội gửi Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện. Đảng bộ cấp huyện tổng hợp ý kiến của đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên và người dân, ý kiến thảo luận tại đại hội gửi Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh. Tỉnh ủy, Thành ủy tổng hợp ý kiến của đảng bộ cấp huyện và tương đương, ý kiến của hội nghị cán bộ, các đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, người dân trong tỉnh, thành phố và ý kiến thảo luận tại đại hội...

Bản tổng hợp ý kiến của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi Ban Chấp hành Trung ương qua Văn phòng Trung ương Đảng.
PV