Chuyển biến tích cực từ học và làm theo gương Bác ở Hải Dương

THỨ SÁU, 23/10/2020 16:04:20

Sức sống từ Chỉ thị 05 đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.


Giao lưu, tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại phường Hiệp An (Kinh Môn)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hơn 4 năm qua, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực từ nhận thức đến hành động.

Làm theo Bác bằng việc cụ thể

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định công việc đột phá “Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng đã tập trung rà soát, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định rõ chế độ làm việc, chức trách, thẩm quyền của tập thể và cá nhân. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu dân cư; chỉ đạo cấp ủy viên các cấp định kỳ dự sinh hoạt đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

Các công việc đột phá: “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước”, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội" đã tạo những chuyển biến rõ nét.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đánh giá chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành lập năm 2019 đã đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức. Số cuộc họp, hội nghị trong tỉnh giảm hẳn. Toàn tỉnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến ở các cấp, nhất là trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19. 

Với tinh thần đi thẳng vào giải quyết những vấn đề khó, vướng mắc kéo dài, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết ở từng địa phương, đơn vị, từ 3 nhóm công việc của tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 179 công việc đột phá để giải quyết dứt điểm trong từng năm. Đơn cử, Đảng bộ TP Chí Linh chọn tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản; khai thác nguồn thu, đặc biệt từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ngân sách năm 2020... Đảng bộ TP Hải Dương chọn việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ở cấp cơ sở, hàng nghìn nhiệm vụ đột phá được đăng ký bổ sung vào nội dung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ và trong từng năm đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị. 

Lan tỏa sâu rộng

Bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội. Qua các phong trào thiết thực như chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, văn minh đô thị, đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường và các công trình phúc lợi... đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, 1 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 120 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; hơn 2.730 lượt tập thể, cá nhân được cấp huyện và cơ sở khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sổ ghi người tốt, việc tốt các cấp đã ghi danh hàng chục nghìn tập thể, cá nhân, trong đó có nhiều cá nhân là quần chúng nhân dân có những việc làm cụ thể, có giá trị, ý nghĩa lớn, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.

Đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tích cực nêu gương, xây dựng tác phong làm việc nền nếp, sát dân, gần cơ sở đã mang lại niềm tin, kịp thời góp phần giải quyết những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh đã tổ chức 13 cuộc, cấp huyện 125 cuộc, cấp xã 1.853 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ năm 2016-2019, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã có trên 70 cuộc làm việc với các địa phương, đơn vị để kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đề án, công trình, dự án quan trọng, các vụ việc đột xuất, phát sinh. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 90% số đảng viên đăng ký nêu gương gắn với trách nhiệm, công việc được giao của cá nhân.

Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thường xuyên sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, xóa tên những đảng viên không còn xứng đáng. Các tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tự giác kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa với phương châm kiên quyết, kiên trì, có kế hoạch.

Sức sống từ Chỉ thị 05 đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.

LINH AN