Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

THỨ NĂM, 04/03/2021 07:40:32

So với khóa XIV, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến giảm số lượng ở các cơ quan Chính phủ để tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.