Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức vào tháng 10.2020

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 11:01:40

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành trong 3 ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 10.2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII triệu tập 350 đại biểu gồm 53 đại biểu đương nhiên và 297 đại biểu được bầu từ đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, dự thảo báo cáo chính trị sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh, các tầng lớp nhân dân; cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các bộ, ban, ngành Trung ương; Đại hội các Đảng bộ trực thuộc. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI hoàn thiện trước ngày 15.8. Đề án nhân sự và hồ sơ nhân sự hoàn thành trước ngày 30.8. Các văn kiện trình đại hội được in ấn xong trước ngày 25.9.

Tỉnh ủy yêu cầu các Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tuyên truyền và phục vụ đại hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị, tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, tham mưu giúp các tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng ở cấp mình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các ngày lễ lớn góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

PV