Đảng bộ Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

THỨ BẢY, 28/03/2020 12:27:55

Đảng bộ Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 3 lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu.


Đảng ủy Quân sự tỉnh xem xét văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 3 và của Tỉnh ủy tới đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đến cuối tháng 2, tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức xong đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục; hoàn thành tốt các nội dung, chương trình. Các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới đều có số phiếu tín nhiệm cao... 

Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Thường trực Thành ủy Hải Dương chọn Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc phối hợp chỉ đạo thống nhất Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn đảng bộ. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương đã hoàn thành. Sau Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố, các đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 4 năm nay.

Đảng bộ Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 3 lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, phát triển”, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chuẩn bị, tổ chức đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc. Các tiểu ban, tổ giúp việc đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng lĩnh vực công việc cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Việc xây dựng báo cáo chính trị cũng bảo đảm đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Dự thảo Báo cáo chính trị chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung đột phá nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ... 

Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng được Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp.

Coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; ưu tiên lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín. Theo đề án nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, trong đó 13 đồng chí đang công tác trong Đảng bộ do đại hội bầu trực tiếp, 2 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia. Hiện Đảng bộ đã kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp gắn với kiện toàn cấp ủy khóa mới bảo đảm đúng quy định.

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo chặt chẽ, trọng tâm là quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và công tác chuẩn bị đại hội. Làm tốt việc giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các tầng lớp nhân dân về truyền thống của Đảng, quân đội, quê hương Hải Dương; truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT tỉnh.

Tổ chức tốt đợt “Sinh hoạt chính trị bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh” gắn với thực hiện có chất lượng đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. 

Cùng với duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc nắm lý lịch, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, nhất là số cán bộ nằm trong đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và dư luận xã hội trên địa bàn. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 trong phát hiện và đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp. Dự kiến Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới.
Đại tá NGUYỄN VĂN NHƯỜNG, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh