Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương

THỨ NĂM, 23/04/2020 14:03:40

Đảng bộ Quân sự thành phố xác định "đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng, trình độ tham mưu của đội ngũ cán bộ và công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban" là 2 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

TP Hải Dương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, công tác quốc phòng - quân sự địa phương của TP Hải Dương có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. Trong điều kiện ấy, Đảng bộ Quân sự thành phố đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, giúp thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự thành phố trong nhiệm kỳ 2015 -2020 là đã lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt việc tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Trong 5 năm 2015-2020, toàn thành phố có hơn 102.000 lượt người được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đã đi vào nền nếp, chất lượng từng bước được nâng cao. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Từ năm 2015 - 2019, toàn thành phố đã giao 750 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. 

Việc kết hợp xây dựng thế trận và lực lượng trong khu vực phòng thủ, xây dựng các văn kiện, kế hoạch bảo đảm kinh tế - xã hội cho những năm đầu chiến tranh; kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong mọi tình huống được chỉ đạo chặt chẽ. Việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cho các cơ sở đạt 100% kế hoạch. 

Đảng bộ Quân sự thành phố quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chỉ đạo, lãnh đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, hội thi, hội thao. Chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm đủ số lượng, thành phần, không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức chi trả trợ cấp cho hơn 7.000 người thuộc diện chính sách với số tiền gần 28 tỷ đồng theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công dịp lễ, Tết với số tiền gần 40 triệu đồng. Các phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" thường xuyên được Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện nghiêm túc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quân sự thành phố thường xuyên quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực tiễn đơn vị, chỉ đạo kiên quyết, đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, phát huy dân chủ trong sinh hoạt và duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác. Thường xuyên chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm số lượng, chất lượng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên thường xuyên được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, nhất là quán triệt, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

Đảng ủy thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tích cực, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, chương trình kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề...  

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương tiếp tục tập trung lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Đảng bộ Quân sự thành phố xác định "đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng, trình độ tham mưu của đội ngũ cán bộ và công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban" là 2 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.  

LÊ ĐÌNH LONG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hải Dương