Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

THỨ SÁU, 14/08/2020 13:02:51

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc. Qua đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo hướng chuyên đề. Nội dung sinh hoạt bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng nghị quyết chất lượng, phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng có 121 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Các chi bộ phân tán ở 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Tại một số chi bộ, đảng viên lại công tác ở những điểm kho đóng trên địa bàn các huyện khác nhau. Chính vì vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ gặp không ít khó khăn. Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đảng ủy xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, đoàn thể và các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Mỗi cuộc họp Đảng ủy, tài liệu đều được chuyển trước cho các đồng chí cấp ủy viên nghiên cứu. Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên dự sinh hoạt của các chi bộ để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Đồng chí Phạm Ánh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng cho biết: Hằng tháng, tại các cuộc họp, Đảng ủy dành thời gian nghe các chi bộ báo cáo tình hình hoạt động và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Sau mỗi kỳ họp, Đảng ủy đều ban hành nghị quyết hoặc ra thông báo nghị quyết gửi đến các chi bộ trực thuộc để thực hiện.

Tại Đảng bộ Sở Tư pháp, tập thể Đảng ủy và từng đảng ủy viên thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đảng ủy đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong thực hiện quy chế làm việc. Trong sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy coi trọng và mở rộng dân chủ, đề cao tính chiến đấu, xây dựng của cá nhân. Theo đồng chí Ngô Quang Giáp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, nhờ lựa chọn, đưa những vấn đề sát với thực tế, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị mà các đảng viên tham gia góp ý sôi nổi, hiệu quả hơn. Thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chuyên môn được đề xuất, đưa vào triển khai thực hiện trong thực tiễn. Đảng ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt, phát hiện, biểu dương, động viên, có biện pháp nhân rộng những cách làm hay, nhân tố mới trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ.

Sau gần 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh (khóa VII) về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đến nay chế độ sinh hoạt của đa số các cấp ủy, chi bộ bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc. Tỷ lệ cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt đạt 90% trở lên. Chất lượng các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. 

HOÀNG BIÊN