Đánh giá đúng kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (*)

THỨ SÁU, 06/12/2019 08:58:23

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ùy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

- Thưa toàn thể các đồng chí!


Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức hội nghị lần thứ 22 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Tỉnh ủy viên,  các đại biểu tham dự hội nghị. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

 Sau đây, tôi xin phát biểu gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung để các đồng chí lưu ý trong quá trình xem xét, thảo luận và quyết định:

(1) Về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng hệ thống chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.  Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Kết quả nổi bật là: đã thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đánh giá đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện việc sắp xếp thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế; đặc biệt, chúng ta đã thực hiện việc sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã và 286 thôn khu dân cư bảo đảm ổn định, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn thôn, khu dân cư, hộ gia đình. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Trung ương, ngành, địa phương phát động.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019 còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra đối với một số vụ việc còn chưa thật nghiêm túc, còn có vụ việc kéo dài. Công tác nắm tình hình, thông tin, báo cáo về những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân và một số điểm phức tạp, nổi cộm xảy ra trên địa bàn có lúc, có nơi còn chậm. Tình trạng khiếu kiện đông người còn tiềm ẩn phức tạp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.  

Tại hội nghị lần này, tôi đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận  và cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung đánh giá đánh giá đúng thực chất về thành tích, ưu điểm cũng như kết quả tích cực đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích rõ nguyên nhân; để trên cơ sở đó, thảo luận đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

(2) Về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường;

 Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có những vấn đề yếu kém, hạn chế như: tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn mức độ, chưa đạt như kỳ vọng; việc tập hợp, thu hút và phát triển lực lượng đoàn viên, hội viên trong một số khu vực còn yếu...

Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đi vào thực chất, đạt hiệu quả tốt hơn..

(3) Về kết quả cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn, góp phần phát huy có hiệu quả việc sử dụng đất, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra như: Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt; vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công; vẫn còn một số công trình dự án đã được phê duyệt nhưng chậm triển khai thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân; tình trạng khiếu kiện về đất đai vẫn còn nhiều nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tôi đề nghị, các đồng chí phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân khiến tình trạng khiếu kiện về đất đai còn cao, vi phạm trong quản lý về đất đai vẫn là vấn đề bức xúc trong nhân dân? Qua đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới để chúng ta thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng đất đai, phát huy được hiệu quả cao nhất.

(4) Về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh

Để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị trước một bước cho nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị này, chúng ta thực hiện các bước  trong quy trình 5 bước của Quy định 105-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở rà soát nguồn quy hoạch lãnh đạo tỉnh, tập trung nghiên cứu, thảo luận; công tâm, khách quan đánh giá, lựa chọn nhân sự đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và phù hợp với cơ cấu nhân sự lãnh đạo tỉnh đã được phê duyệt để giới thiệu.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận và quyết định Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị. Thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nội dung chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và xem xét, quyết định.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

--------

(*) Đầu đề của báo Hải Dương