Đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

THỨ NĂM, 25/06/2020 09:05:52

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

- Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện chương trình làm việc, hôm nay Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 26 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị Tỉnh ủy lần này làm việc trong 1,5 ngày. Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét, thảo luận và thống nhất chỉ đạo. Tôi xin nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở để các đồng chí cùng suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận và xem xét quyết định.

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh ta. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng lòng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Một số lĩnh vực tăng cao hơn so với cùng kỳ như: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,5%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài chuyển biến tích cực… Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Đặc biệt chúng ta đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trên địa bàn tỉnh. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quốc phòng quân sự được củng cố và tăng cường. Triển khai tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và một số Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chúng ta đạt thấp, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước – đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, như: hoạt động kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn, ăn uống... Đời sống, việc làm của một bộ phận nhỏ người dân bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch Covid-19. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự vào cuộc quyết liệt; chưa chủ động tham mưu, đề xuất và đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đặc biệt cần đi sâu phân tích, làm rõ hơn những ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhân dân. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, nhất là những giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi, sát tình hình thực tế để chúng ta triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, cùng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Chủ động triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức tốt đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến nay chúng ta đã cơ bản tổ chức xong đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và có 3 đơn vị cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội. Qua việc tổ chức đại hội cho thấy các đại hội đã bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, việc tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ.

6 tháng qua, chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân về các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đặc biệt, việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Tuy đạt kết quả nêu trên, song chúng ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cần phải tập trung khắc phục, đó là: Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm thực hiện chưa đạt và chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc nắm, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng và những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân có nơi, có lúc chưa đầy đủ và kịp thời. Việc chỉ đạo, tổ chức đại hội ở một số cơ sở chưa thực sự đổi mới. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận về kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 đã đề ra.

3. Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua đề cương Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cở sở đề cương đã được BCH Đảng bộ tỉnh thông qua, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng báo cáo, trong đó đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác; những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BCH Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. 

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh  nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung trong dự thảo báo cáo đã đầy đủ chưa? Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được; về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đã đúng với thực tế chưa? Đặc biệt, BCH Đảng bộ tỉnh cần tập trung cho ý kiến về những bài học kinh nghiệm nêu như vậy đã sát thực tế của chúng ta chưa? Cần bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung nào cho phù hợp?

Cũng tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị. Thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và nghe đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những nội dung giá trị cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường bảo vệ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái, thù địch” và chuyên đề “Những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Các nội dung chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể, sâu sắc vào các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ và xem xét, quyết định vào cuối hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 26 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!