Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh

THỨ SÁU, 14/08/2020 06:58:18

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnhphát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh duy trì nền nếp và quan tâm nâng cao chất lượng cuộc họp. Ảnh chụp tháng 7.2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong khối tích cực tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 68 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, gồm 47 đảng bộ, 21 chi bộ cơ sở ở các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và một số doanh nghiệp cấp tỉnh với 393 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 4.925 đảng viên. 

Là đảng bộ không có chính quyền cùng cấp nên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm chỉ đạo các TCCS đảng tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, triển khai hiệu quả các đề án, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên. Sau Đại hội lần thứ VIII, Đảng ủy Khối ban hành 4 kết luận và 2 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện nghị quyết đề ra. Trong đó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tiếp tục thực hiện 2 đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Các cấp ủy, chi bộ đã kịp thời xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và chi bộ sau đại hội. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định thi hành Điều lệ Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Chế độ sinh hoạt của đa số các cấp ủy, chi bộ được thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tỷ lệ cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt đạt 90% trở lên.

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc duy trì nền nếp việc học tập chuyên đề tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. Trong đó chú trọng xây dựng phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở, đề cao tính nêu gương, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Các cấp ủy, chi bộ trong đảng bộ đã đăng ký 327 công việc đột phá để tập trung thực hiện dứt điểm trong từng năm; rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến, ghi sổ “người tốt, việc tốt”. 

Cùng với việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra đối với 86 tổ chức đảng, 6 cuộc giám sát chuyên đề với 18 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 31 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 18 đảng viên của 17 cấp ủy... Qua đó đã kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên

Một trong các điểm mạnh của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ vừa qua là công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, quần chúng được các cấp ủy, chi bộ quan tâm, coi trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 977 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 30,3% so với chỉ tiêu Đại hộiVIII đề ra.

Việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng định kỳ đối với đảng viên hằng năm được các cấp ủy, chi bộ thực hiện bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn, ngày càng thực chất hơn. Hằng năm có 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra. Phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh được duy trì tốt. Tỷ lệ TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 98,7% (chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra là 80%). Trong nhiệm kỳ có  6TCCS đảng được Tỉnh ủy tặng cờ; 46 lượt TCCS đảng được Tỉnh ủy tặng bằng khen; 100 lượt TCCS đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng các TCCS đảng và Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.

Đảng bộ xác định 3 công việc đột phá, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc đăng ký, nêu gương, làm theo của đảng viên; tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ gắn với kiểm tra, giám sát việc nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên... 

VŨ TIẾN PHỤNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh