Đổi mới cách tiếp cận để Nghị quyết Đại hội XVII thấm sâu vào tư duy, hành động

THỨ NĂM, 29/10/2020 08:05:33

Cùng với hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh sẽ có cách tiếp cận mới để lan tỏa tinh thần nội dung Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi họp báo sau Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết điểm mới trong tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là cùng với quá trình xây dựng Nghị quyết, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tập trung xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.   

Dự thảo Chương trình hành động được xây dựng với 5 chương trình. Đó là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2025; Xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025; Bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Các chương trình đều nêu rõ mục tiêu, nội dung và dự kiến phân công thực hiện. Nội dung chương trình bám sát mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội, cũng đồng hành với mục tiêu của cả nước theo phương án 1 trong dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Việc xác định các chương trình để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xuất phát từ thực tiễn của Hải Dương, từ nền tảng là những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh ta đạt được trong gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là trong 5 năm vừa qua. Dự thảo Chương trình hành động được đưa ra thảo luận tại Đại hội, được nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, là cơ sở để ngay sau Đại hội có thể triển khai được.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết cùng với việc hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tỉnh cũng có cách tiếp cận mới đối với việc lan tỏa tinh thần nội dung của Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân, tới cộng đồng doanh nghiệp. Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. Ngay sau Đại hội, tỉnh sẽ chọn các hình thức phù hợp để tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lần này, tỉnh sẽ thay đổi cách tiếp cận, cùng với tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên sẽ có hình thức phù hợp để triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, trong đó có tầng lớp doanh nhân. Tỉnh ủy dự kiến tổ chức hình thức phù hợp để tuyên truyền Nghị quyết đến đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh, vì đây là lực lượng chính, đóng vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, phải được quan tâm định hướng về đầu tư, kinh doanh bám sát các định hướng lớn về phát triển trong Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự kiến sẽ trực tiếp triển khai Nghị quyết tới các doanh nhân để cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề doanh nhân quan tâm.


Tỉnh dự kiến tổ chức các lớp để triển khai Nghị quyết Đại hội đến các doanh nhân đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Dây chuyền dệt bao bì của Công ty CP Bao bì Trung Kiên (Kim Thành)               

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh sở dĩ đặt vấn đề triển khai, tuyên truyền Nghị quyết tới đội ngũ doanh nhân, bởi một trong những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết là định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Tỉnh cần làm cho những định hướng mới đó, nhất là định hướng phát triển kinh tế mới thấm vào suy nghĩ, tư duy, hành động và định hướng đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ví dụ, tỉnh chọn hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, 10 năm tới thậm chí 20-30 năm tới là hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số dựa trên 4 trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Cùng với những định hướng lớn trong phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các công trình trọng điểm, các dự án lớn... Tất cả những chủ trương, mục tiêu, giải pháp đó cần phải được chuyển tải tới các doanh nhân để cùng đội ngũ doanh nhân chia sẻ nguồn lực, cơ hội đầu tư. Đây chính là một trong những cách đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Một vấn đề nữa là, tỉnh sẽ đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong triển khai học tập Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ: Chúng ta xây dựng Nghị quyết công phu, nhưng nếu không thật sự quan tâm, chú trọng và người đứng đầu không trực tiếp triển khai thì khó có thể có hiệu quả cao. Vừa qua, chúng ta đã có nhiều nghị quyết được triển khai thông qua hệ thống trực tuyến sử dụng báo cáo viên. Cách làm này có ưu điểm song cũng có hạn chế nhất định. Vì vậy tỉnh chủ trương khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVII, người đứng đầu cấp ủy sẽ trực tiếp quán triệt, chuyển tải tư tưởng, tinh thần, nội dung Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, người học Nghị quyết phải được thảo luận, viết thu hoạch nghiêm túc, có như vậy mới hiểu sâu, nhớ lâu và bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp để lan tỏa những tinh thần cốt lõi của Nghị quyết một cách rộng rãi để thấm sâu vào trong suy nghĩ, nhận thức và định hướng hoạt động của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế, tạo ra những hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội ngay từ sau Đại hội.

HOÀI ANH (thực hiện)