Đổi mới hoạt động, xây dựng Hội Nông dân ngày càng vững mạnh

THỨ TƯ, 14/10/2020 09:31:13

Trải qua 9 nhiệm kỳ đại hội, Hội Nông dân trong tỉnh không ngừng được kiện toàn, củng cố, ngày càng vững mạnh, thực sự là nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra vườn cam của một hộ dân thuộc mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ cam an toàn ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện)
90 năm qua là một chặng đường lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nói riêng.

Cuối năm 1928, đồng chí Trần Khắc Quảng (tức Khóa Nam), một hội viên của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội đã thành lập tổ chức Nông hội đỏ đầu tiên ở tỉnh ta tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng (Thanh Hà). Nông hội đỏ ở Lập Lễ đã lãnh đạo hội viên đấu tranh thắng lợi với bọn quan lại, địa chủ trong vùng. Phong trào đấu tranh của nông dân Lập Lễ lan rộng tới nhiều nơi khác trong tỉnh. Tháng 8.1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lệnh Tổng khởi nghĩa, hàng vạn nông dân tỉnh ta đã vùng lên tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nông dân Hải Dương đã chung sức đồng lòng, vừa sản xuất dựng xây đất nước, vừa chiến đấu, góp sức cùng quân dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, giai cấp nông dân Hải Dương mà Hội Nông dân các cấp là nòng cốt tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trải qua 9 nhiệm kỳ đại hội, Hội Nông dân trong tỉnh không ngừng được kiện toàn, củng cố, ngày càng vững mạnh. Xác định công tác xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tập trung xây dựng mô hình điểm chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Công tác vận động, tập hợp nông dân để phát triển hội viên bằng nhiều hình thức như tuyên truyền về tổ chức hội; hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xây dựng các mô hình điểm... Nhờ đó, tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát triển. Số hội viên kết nạp mới hằng năm ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 385.752 hội viên, chiếm 131,4% số hộ nông dân; 1.314 chi hội thuộc 229 cơ sở hội. Tỷ lệ cơ sở hội đạt vững mạnh ngày càng tăng, không có cơ sở hội yếu kém.

Với sự lớn mạnh không ngừng, giai cấp nông dân Hải Dương mà Hội Nông dân là nòng cốt đã làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân, hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". 5 năm qua, các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp gần 900 tỷ đồng, hiến 171 ha đất, 1,6 triệu ngày công lao động... góp công lớn để các địa phương đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến hết năm nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục lan tỏa, khích lệ nông dân hăng hái thi đua làm giàu. Bình quân mỗi năm có trên 192.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét hằng năm, trên 130.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Thời gian qua, các tổ chức hội luôn đồng hành hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Hằng năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các ngân hàng để tín chấp, bảo lãnh cho hàng nghìn lượt hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động dạy nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được đổi mới theo hướng tăng nội dung thực hành "cầm tay chỉ việc", giúp nông dân tiếp thu và ứng dụng nhanh vào thực tế. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ngày càng tăng trưởng, được sử dụng hiệu quả. Những năm gần đây, tổ chức hội tích cực vào cuộc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản bằng các hình thức như xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại...

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Với những kết quả, thành tích đạt được, năm 2010, Hội Nông dân tỉnh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Nhiều năm, Hội Nông dân tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Trong những năm tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển", xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội. Nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền và tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.
PHẠM THỊ THANH TÂM
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh