Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết

THỨ TƯ, 28/10/2020 12:19:40

Đảng bộ tỉnh luôn coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa những phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.


PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt các nghị quyết có vai trò tiên quyết giúp chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đảng bộ tỉnh luôn coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa những phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn coi trọng, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương, cơ sở. Nhiều hội nghị trực tuyến học tập các nghị quyết được tỉnh kết nối từ Trung ương, từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với hàng nghìn đại biểu tham dự. Trong nhiều hội nghị, tỉnh đã mời những chuyên gia, báo cáo viên Trung ương về truyền đạt, cập nhật các nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai, thực hiện thống nhất, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh quy định nộp bản thu hoạch học tập nghị quyết bằng hình thức viết tay giúp việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên sâu kỹ, nghiêm túc hơn.

Bám sát những chủ trương, quy định của Trung ương và tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc học tập, quán triệt nghị quyết là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Cấp ủy các cấp giao cho bí thư cấp ủy cơ sở trực tiếp truyền đạt nghị quyết, chỉ thị đến Đảng bộ, chi bộ mình phụ trách. Cấp ủy giao cho Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy phân công phụ trách Đảng bộ, chi bộ trực thuộc dự và chỉ đạo việc học tập tại cơ sở. Ban Thường vụ cấp ủy phân công chuyên viên các ban xây dựng Đảng theo dõi việc học tập, quán triệt nghị quyết tại cơ sở.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, thống nhất thời gian và nguồn lực thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Trên cơ sở đó, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 4 đề án của nhiệm kỳ 2010 - 2015 để tiếp tục thực hiện và có điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp; đã chỉ đạo xây dựng, triển khai 8 đề án mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tạo bước đột phá trên các lĩnh vực của tỉnh. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nên nhiều nghị quyết lớn của Đảng đã được tỉnh thực hiện đạt kết quả cao, rõ nét như tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ này, các Đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở đã khẩn trương, chủ động biên tập nội dung, chuẩn bị tài liệu để phổ biến, quán triệt như đề cương tuyên truyền, kế hoạch học tập, tài liệu hỏi đáp. Tùy theo yêu cầu từng nghị quyết mà các cấp ủy tổ chức hình thức học tập, quán triệt phù hợp. Ngoài hình thức thường xuyên là tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp, nghe báo cáo viên truyền đạt, một số cấp ủy đã chú trọng gắn việc học tập với liên hệ tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở, đơn vị; kết hợp nghe truyền đạt và đối thoại giữa đảng viên với báo cáo viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã chỉ đạo và áp dụng hình thức học tập, tuyên truyền nghị quyết thông qua hệ thống đài phát thanh huyện và truyền thanh cơ sở. Tuyên truyền qua trang điện tử, tuyên truyền miệng ở các hội nghị giao ban, lớp tập huấn tại các lớp học chính trị. 

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết. Ngay sau Đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải khẩn trương, quyết liệt tham mưu công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội từ 2-3 ngày với hình thức theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực. Các đồng chí bí thư cấp ủy sẽ trực tiếp quán triệt nghị quyết, các đại biểu thảo luận thấu đáo các nội dung, chương trình, đề án thực hiện...       

Với những tiền đề, kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua và sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng rõ ràng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 chắc chắn sẽ sớm đi vào cuộc sống.

HOÀNG BIÊN