TP Hải Dương đổi mới mạnh mẽ hoạt động cấp ủy

THỨ SÁU, 05/06/2020 20:10:34

Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, hoạt động của Thành ủy Hải Dương và các cấp ủy đảng toàn thành phố.


Việc đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng trong toàn thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị

Đổi mới theo hướng "5 rõ"

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, phân công nhiệm vụ của từng đồng chí cấp ủy viên theo hướng "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Sự đổi mới được thể hiện ngay từ Thường trực Thành ủy, BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ đến cấp ủy đảng các cấp. Đơn cử, Thường trực Thành ủy thường xuyên nắm bắt, chọn vấn đề, nội dung quan trọng để cụ thể hóa thành các nghị quyết; chủ động đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, sinh hoạt của cấp ủy. Sau các cuộc họp, hội nghị định kỳ, đột xuất của Thành ủy, BTV Thành ủy, các nghị quyết hoặc kết luận được ban hành kịp thời bằng văn bản để phân công rõ người, rõ trách nhiệm, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, bao biện, làm thay.

Các cấp ủy đảng từ thành phố tới cơ sở luôn coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể, cá nhân. Hằng năm, trong quá trình thực hiện, quy chế làm việc được thảo luận rộng, công khai để điều chỉnh kịp thời, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời cụ thể hóa chương trình làm việc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên được giao phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực... Hằng tuần, hằng tháng, cấp ủy viên báo cáo kịp thời các nội dung, công việc đột xuất, phát sinh, giúp cấp ủy các cấp nắm bắt, tập trung giải quyết công việc. Tập thể cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về những vấn đề, nội dung vượt thẩm quyền, mới phát sinh.

Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, BTV Thành ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên định kỳ dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. Cấp ủy các xã, phường giao cấp ủy viên phụ trách các chi bộ thôn, khu dân cư hoặc phân công cấp ủy viên là cán bộ, công chức xã, phường kiêm nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp toàn thành phố duy trì thường xuyên quy chế tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. 5năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố đã có 10 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội...

Chuyển động toàn diện

Điểm nhấn trong đổi mới hoạt động của cấp ủy các cấp ở TP Hải Dương là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc nêu gương được thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới...  Trong các phong trào xây dựng TP Hải Dương "Sáng, xanh, sạch, đẹp", "Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp" và công tác chỉnh trang, nâng cấp thành phố thành đô thị loại I đã có nhiều cấp ủy cơ sở có nghị quyết, cách làm hay, sáng tạo để huy động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiến đất mở rộng đường, xây dựng hệ thống chiếu sáng cho ngõ xóm, khu phố, chỉnh trang đô thị...

Cùng với thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm theo gợi ý của BTV Tỉnh ủy. Hằng năm, Thành ủy chỉ đạo, rà soát, gợi ý kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân là người đứng đầu về những nội dung, nhiệm vụ được giao và qua tham gia, đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm, phân công lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với 18 tập thể, 3 cá nhân. Nội dung gợi ý tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phức tạp, được nhân dân, dư luận quan tâm.  Sau kiểm điểm, BTV Thành ủy và các cấp ủy đều tập trung xây dựng, khắc phục cơ bản những hạn chế.

Phương pháp kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng thuộc Thành ủy có nhiều tiến bộ theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát; cấp ủy cơ sở thực hiện 1.626 cuộc kiểm tra, 1.279 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở đã kiểm tra 7 tổ chức đảng, 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ TP Hải Dương tiếp tục phát huy kết quả, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, trong đó có nhiệm vụ:  "Phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới".

THU MINH