Dự báo, đánh giá đúng những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội

THỨ TƯ, 02/12/2020 14:29:03

Sáng 2.12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự.

Ban Thường vụ đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023.

Cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần đánh giá sâu hơn những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đó là: Quyết liệt chỉ đạo, phân cấp, phần quyền rõ ràng, có tư duy, tầm nhìn dài hạn trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế; xác định mục tiêu trọng tâm, trọng điểm và đeo bám thực hiện đến cùng; tập trung nguồn đầu tư thực hiện các công trình, dự án có sự lan tỏa, tạo cú hích phát triển kinh tế-xã hội; khai thác tốt các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển; đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện và nêu cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành...

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bổ sung, làm sâu sắc hơn dự báo tình hình, nhất là những yếu tố tác động, chi phối phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cần dự báo, đánh giá những khó khăn, thách thức của tỉnh trong những năm tới như hạn chế nguồn lực đất đai, tài nguyên, già hóa dân số, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao... Báo cáo cần cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra và nghiên cứu, tiếp thu dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của đất nước. Trong các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, cần làm sâu sắc các giải pháp có trọng tâm, sức lan tỏa sâu rộng đến sự phát triển của tỉnh, đó là: Làm tốt và hoàn thành quy hoạch tỉnh trong năm 2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo vệ môi trường; thu hút vốn FDI và các nhà đầu tư lớn trong nước; tạo và sử dụng nguồn lực đầu tư thông minh, tiết kiệm, hiệu quả; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp...

Cơ bản nhất trí với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu tiếp tục rà soát danh mục dự án, công trình cụ thể để đáp ứng yêu cầu chiến lực phát triển của tỉnh. Phân bổ theo thứ tự ưu tiên hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình kết nối giao thông, kết nối vùng phục vụ phát triển công nghiệp, phát triển đô thị trong tỉnh, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Kiên quyết không quyết định chủ trương đầu tư khi chưa xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần bổ sung giải pháp tạo nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó sớm thành lập trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và ở cấp huyện. Rà soát các dự án bất động sản đã có chủ trương giao nghiên cứu, lập quy hoạch hoặc đã xúc tiến trình thủ tục đầu tư nhưng chưa đấu thầu để lựa chọn, đề xuất những dự án có lợi thế về giá đất, vị trí để đưa vào danh mục tạo nguồn cho địa phương. Khi tạo được nguồn sẽ giao quyền chủ động cho các địa phương trong đầu tư nhưng có sự kiểm soát danh mục, chất lượng đầu tư. Nâng cao chất lượng công trình được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trình tự đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật...

Đối với phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 20%. Không phát sinh tăng thêm nhưng phải bảo đảm bố trí đầy đủ ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, y tế. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần bổ sung các giải pháp để phấn đấu tăng thu 10% năm 2021 để bảo đảm cân đối ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngay từ đầu năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí kéo dài thời hạn thực hiện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách trong tỉnh và tiếp tục áp dụng một số cơ chế tài chính đặc thù đối với TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn...

Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc.

HOÀNG BIÊN