Đưa đánh giá tác động của dịch Covid-19 vào Báo cáo chính trị

THỨ HAI, 11/05/2020 19:33:04

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu bổ sung vào Báo cáo chính trị tác động của dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc với Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều 11.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh về dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những ý kiến của các thành viên trong Tổ biên tập. Đồng chí yêu cầu Tổ biên tập bổ sung vào Báo cáo chính trị tác động của dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Tổ biên tập tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu mới, chính xác, khách quan đến hết tháng 4.2020. Báo cáo phải nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo và định hướng phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bổ sung mục tiêu đến năm 2030 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào tiêu đề Báo cáo chính trị nhằm thể hiện rõ định hướng, từng bước phát triển của tỉnh để phấn đấu đến năm 2035 Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Điều chỉnh bố cục báo cáo, cách diễn đạt để bảo đảm thống nhất, dễ hiểu, cô đọng, có tính khái quát cao. Đối với phần đánh giá, cần nêu rõ những kết quả nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2015-2020 và có số liệu chứng minh để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Đối với phần hạn chế, yếu kém, phải nêu những nguyên nhân chủ quan, nhất là việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của tỉnh ở các cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt, thiếu tính sáng tạo; công tác cán bộ còn hạn chế...

Đồng chí yêu cầu phân tích rõ mỗi bài học kinh nghiệm nêu trong báo cáo và phải sát với tình hình của tỉnh. Cần rà soát, đối chiếu những chỉ tiêu của tỉnh và điều chỉnh theo hướng bằng hoặc cao hơn với chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phải có so sánh với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh, thành phố lân cận để định lượng phấn đấu. Đưa các dự án, công trình trọng điểm theo từng ngành, lĩnh vực vào định hướng đầu tư trong nhiệm kỳ tới để thể hiện chiến lược phát triển trong từng giai đoạn.

Tổ biên tập khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tiến độ đề ra.

HOÀNG BIÊN