Gia Lộc xây dựng các công trình, phần việc "Đời đời nhớ ơn Bác"

THỨ HAI, 04/05/2020 07:36:02

Các đoàn thể ở cơ sở đăng ký, xây dựng ít nhất một công trình, phần việc đời đời nhớ ơn Bác Hồ như đoạn đường, hàng cây, tuyến kênh, ao cá… góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020), Đảng bộ huyện chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua yêu nước. Các đoàn thể ở cơ sở đăng ký, xây dựng ít nhất một công trình, phần việc "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" như đoạn đường, hàng cây, tuyến kênh, ao cá… góp phần nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Thời gian thi đua khoảng 30 ngày, từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5.

Đảng bộ huyện Gia Lộc dự kiến đầu tháng 5 phát hành ấn phẩm “Lịch sử Đảng bộ huyện Gia Lộc 1930-1975”, tập I (tái bản lần 1 có bổ sung). 

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện công việc đột phá “Tập trung xử lý và giải quyết có hiệu quả rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn; chất thải, nước thải tại các làng nghề trên địa bàn huyện” được Đảng bộ huyện đề ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05.
ĐOÀN THÊU