Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Cần đánh giá kết quả thực hiện chủ trương "xây dựng tỉnh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"

THỨ BẢY, 19/09/2020 10:25:21

Tôi đề nghị, cần bổ sung việc đánh giá kết quả thực hiện chủ trương "xây dựng tỉnh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại" vào dự thảo báo cáo.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thấy tiêu đề của đại hội thực sự là khát vọng, mục tiêu hướng tới của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tôi đề nghị đến năm 2030 và 2035, tỉnh cần tổng kết, đánh giá và thông báo để nhân dân biết kết quả thực hiện khát vọng này. Nhìn lại tiêu đề của 2 nhiệm kỳ đại hội trước, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương hướng tới "đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp" và "xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Nhưng trong nội hàm dự thảo báo cáo chưa đánh giá đến năm 2020 tỉnh đã đạt là tỉnh công nghiệp chưa? hiện nằm ở vị trí nào của "tỉnh công nghiệp" và "tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"? Đề nghị cần bổ sung đánh giá này vào dự thảo báo cáo.

Theo dự thảo báo cáo tại mục 1 về "Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu lại các ngành kinh tế được chú trọng thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực". Đề nghị so sánh số liệu tổng sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người và một số số liệu khác giai đoạn 2015-2020 của tỉnh với bình quân chung của cả nước và khu vực. Đây là cơ sở để tỉnh có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVI của tỉnh khá tốt. Tuy nhiên, do cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh chưa đồng bộ nên việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI của tỉnh với nội dung "... thực hiện cơ chế đặt hàng, cơ chế quản lý theo quỹ và khoán nhiệm vụ khoa học đến sản phẩm cuối cùng" còn hạn chế. Đề nghị báo cáo bổ sung nội dung "Tiếp tục thực hiện cơ chế đặt hàng, cơ chế quản lý theo quỹ và khoán nhiệm vụ khoa học đến sản phẩm cuối cùng" vào mục 3.1 "Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ" của dự thảo báo cáo.

Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nhưng chất thải rắn và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Một số dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn ở một số khu vực bị người dân phản đối dẫn đến không thực hiện được. Mặt khác, nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Việt Hồng (Thanh Hà) và một số đơn vị khác hiện công nghệ chưa tiên tiến, chưa xử lý được triệt để các chất thải nguy hại. Đề nghị tỉnh có giải pháp cụ thể trong xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung có công nghệ tiên tiến và nâng cao chất lượng của nhà máy xử lý rác thải  hiện có...

NGUYỄN VĂN VÓC
Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ