Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân

THỨ NĂM, 24/09/2020 07:52:42

Phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ tới cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thể hiện đúng những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua một cách khá cụ thể, chính xác và phong phú. Dự thảo BCCT cũng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quý báu trong quá trình Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tôi càng thêm tin tưởng vào phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, biện pháp thực hiện.

Nhưng theo tôi về những kinh nghiệm, bài học vừa qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ tới cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Những nhiệm kỳ trước, Hải Dương đều có những “điểm nóng” khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân cũng như sự lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những mâu thuẫn nội bộ nhân dân thường là về vấn đề đất đai, môi trường, đụng chạm đến lợi ích cá nhân, cục bộ...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, khi chuẩn bị triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, khu dân cư đã có không ít luồng dư luận băn khoăn, lo lắng. Bởi đây là vấn đề phức tạp, không chỉ đụng chạm đến con người mà còn là sự cố kết làng xã từ lâu đời, hàm chứa trong đó là rất nhiều vấn đề về phong tục, tập quán, lịch sử, tên làng, tên xã… Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chỉ trong thời gian không dài, tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập xong 55 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị; có huyện sáp nhập nhiều xã, có xã sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính. Toàn tỉnh cũng sáp nhập 305 thôn, khu dân cư, chia tách 10 thôn; thành lập 178 thôn, khu dân cư mới, từ đó giảm được 135 thôn, khu dân cư so với trước. Cùng với đó là kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể phù hợp với đơn vị hành chính xã, thôn, khu dân cư. Nếu không có sự đồng thuận cao của nhân dân thì làm sao có được kết quả ấy.

Trong bài viết mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", sau khi nêu lại những thành quả cực kỳ to lớn trong công cuộc đổi mới 35 năm qua và 5 bài học kinh nghiệm, Tổng Bí thư viết: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”.

Từ những kết quả của tỉnh nói trên, liên hệ với những chỉ dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn quan điểm “dân là gốc”. Vì vậy dự thảo BCCT cần thể hiện rõ hơn nữa việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
(Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh)