Góp ý dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng

THỨ NĂM, 02/07/2020 19:25:22

Dự thảo quy chế gồm 5 chương, 24 điều, áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương
Chiều 2.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương, cơ quan, đơn vị góp ý vào dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại điểm cầu Hải Dương, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự. 

Dự thảo quy chế gồm 5 chương, 24 điều, áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. 

Các ý kiến tại hội nghị nêu những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; một số kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế bầu cử; nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII so với Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng. Những nội dung sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế công tác bầu cử tại Đại hội và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20.3.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề cao trách nhiệm của người đề cử tại Đại hội...

Việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung bảo đảm tính công khai, minh bạch trong Đảng, kịp thời thông báo, cung cấp thông tin về công tác nhân sự tới đại biểu tham dự. Nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu dự Đại hội đối với việc thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề cao tính chủ động trong kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế bầu cử, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa mở rộng dân chủ. Những ý kiến tham gia đóng góp của các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được tổ biên tập tiếp thu, nghiên cứu để kết cấu lại quy chế hợp lý, logic, chặt chẽ hơn, bảo đảm không bỏ sót người có đức, có tài và không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nguyên tắc là bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, công tâm và nhất quán.  

HÀ NGA