Hải Dương dự kiến bầu 9 đại biểu Quốc hội

CHỦ NHẬT, 24/01/2021 14:32:47

Hải Dương là 1 trong 6 tỉnh xếp thứ 7 về số lượng ĐBQH từ cao xuống thấp. 

Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XV là 9 người, bằng số ĐBQH tỉnh khóa XIV. 4 đại biểu dự kiến do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu. 5 đại biểu dự kiến do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Hải Dương là 1 trong 6 địa phương xếp thứ 7 về số lượng ĐBQH từ cao xuống thấp. TP Hồ Chí Minh có số lượng ĐBQH được dự kiến phân bổ đông nhất là 30 người.

Đây là số lượng được dự kiến theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần ĐQBH khóa XV. Theo đó, tổng số ĐBQH khóa XV được sự kiến là 500 người. Số lượng ĐBQH được phân bổ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các nguyên tắc: mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 người; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 6 ĐBQH.

PV