Hải Dương: Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ

THỨ TƯ, 10/06/2020 16:04:09

Xác định "cán bộ là gốc của mọi công việc", Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã có nhiều đổi mới trong công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo là khâu quan trọng, then chốt trong công tác cán bộ của tỉnh. Trong ảnh: Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp 2)

Xác định "cán bộ là gốc của mọi công việc", Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ.

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo

Hằng năm, trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng công tác cho cán bộ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí, chức danh được quy hoạch; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc và yêu cầu của vị trí việc làm.

Từ năm 2016-2019, toàn tỉnh đã cử 13 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức theo chức danh Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, 286 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo chức danh, 86 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, 2 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ. Toàn tỉnh có 151 cán bộ được xét cử tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 691 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, 32 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đi công tác, học tập ở nước ngoài theo Đề án 165 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC để kịp thời trang bị, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh có 51.368 lượt CBCCVC và cán bộ cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện công chức, viên chức còn được tỉnh ta đẩy mạnh thực hiện thông qua luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Tỉnh đã điều động, luân chuyển cán bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó quan tâm lựa chọn cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển. Từ năm 2016 - 2019, toàn tỉnh đã luân chuyển 411 CBCCVC lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 722 CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Việc luân chuyển theo định kỳ công tác đã góp phần xây dựng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBCCVC. Làm tốt công tác luân chuyển còn góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tinh gọn, nâng cao chất lượng

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu, thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Ngay từ khi chưa có các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gồm Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020" và Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28.4.2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021”.

Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy và đề án của Tỉnh ủy được tỉnh ta triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm lộ trình, với quyết tâm chính trị cao. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 389 công chức (giảm 11,33%), 3.307 viên chức các đơn vị sự nghiệp (giảm 9,54%), 221 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 25,9%), 417 cán bộ, công chức cấp xã (giảm 8,2%) so với biên chế giao năm 2015. Tính đến tháng 3.2020, có 1.174 trong tổng số 1.334 thôn, khu dân cư bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư, đạt 88%. Toàn tỉnh đã giảm được 4.143 người hoạt động không chuyên trách (đạt 32,3%, mục tiêu giảm 40%).

Cùng với tinh giản biên chế, công tác đánh giá cán bộ từng bước thực chất hơn. Tỉnh đã coi trọng và thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự bầu cử cấp uỷ, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và nhân sự được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Từ năm2015-2019, toàn tỉnh đã rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định đối với 5.025 nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát chính trị nội bộ theo quy định đối với 13.619 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về tiêu chuẩn chính trị, sàng lọc không đưa những người không đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử.

Công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh cũng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cơ cấu và tính kế thừa. Việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC của tỉnh thời gian qua bảo đảm thực hiện nghiêm túc, công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy chế. Chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là đối với cán bộ không tái cử và dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Những kết quả quan trọng bước đầu là tiền đề để Hải Dương tiếp tục xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

HOÀNG BIÊN