Hoạt động đoàn thể còn nặng về hành chính

THỨ SÁU, 06/12/2019 08:46:05

Đó là một trong những hạn chế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra khi đánh giá về nội dung, phương thức hoạt động của  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 10 năm qua.

>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc Tờ trình

Sáng 6.12, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc Tờ trình về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8.12.2009 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Tờ trình nêu rõ sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Chính quyền các cấp đã quan tâm ký kết quy chế phối hợp công tác với  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch công tác. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hạn chế trong thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị. Một số cấp uỷ cấp huyện và cấp xã chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ và các đoàn thể ở một số cơ sở chưa có nhiều đổi mới. Việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên ở một số địa phương, đơn vị chưa chủ động, chưa kịp thời.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn chậm đổi mới so yêu cầu, nhiệm vụ, hoạt động còn nặng về hành chính, còn những hạn chế trong công tác tập hợp, vận động quần chúng.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn ít so với tổng số doanh nghiệp trong tỉnh.

Chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhất là ở cơ sở chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị sau giám sát còn hạn chế; việc tiếp thu, giải quyết những kiến nghị và trả lời sau giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa kịp thời, triệt để.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do tác động từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và do năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm và đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

THANH MAI - THÀNH CHUNG