Huyện ủy Cẩm Giàng: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị

THỨ SÁU, 28/02/2020 07:02:30

Huyện ủy Cẩm Giàng đã hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và người dân huyện Cẩm Giàng đã tham gia ý kiến vào dự thảo. Điểm mới trong góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội lần này là Huyện ủy Cẩm Giàng đã lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trước ngày 28.2. Dự kiến dự thảo lần 3 các báo cáo này sẽ hoàn thành vào đầu tháng 3.
PV