[Infographics] Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

THỨ SÁU, 22/01/2021 11:20:15

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng.