Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

THỨ NĂM, 28/05/2020 14:33:19

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu bê mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>>> Bế mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI
>>> Làm rõ định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 10-15 năm tới
>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
- Kính thưa các đồng chí khách quý Trung ương!

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

- Thưa toàn thể các đồng chí!


Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chuẩn bị, các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu và sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo, tờ trình với 10 ý kiến phát biểu tại hội trường.

Sau đây, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin kết luận và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị rất công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị đã trình tại hội nghị; đồng thời, thống nhất kết luận một số nội dung sau:

Về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng sát với tình hình thực tế. Sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự vào cuộc, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Hầu hết các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đạt và vượt kế hoạch. Một số lĩnh vực như thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư, kết nối giao thông trong và ngoài tỉnh... là những điểm nhấn riêng có của nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Hải Dương. Một số chủ trương lớn cùng với một số tập đoàn kinh tế lớn đã nghiên cứu triển khai thực hiện song vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về một số định hướng lớn nhiệm kỳ 2020 -2025

Trước hết về chủ đề của Đại hội: BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với chủ đề đã đề xuất trong dự thảo Báo cáo chính trị là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; năm 2035, Hải Dương là thành phố trực thuộc Trung ương”.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ tới: BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất xác định 19 nhóm chỉ tiêu trên các lĩnh vực chính như kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, 3 khâu đột phá và các dự án, công trình trọng điểm. Trên cơ sở đó, đề nghị BTV Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp tục rà soát, tính toán cụ thể cho phù hợp với thực tế, với khát vọng, quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển toàn diện, đứng trong tốp đầu của cả nước.

Yêu cầu Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu. Rà soát để chắt lọc, đánh giá sâu sắc hơn tình hình của tỉnh để bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, liên tục cập nhật dữ liệu để bám sát và đánh giá kịp thời, sát với tình hình thực tế của tỉnh; đồng thời đề xuất điều chỉnh những định hướng phát triển nếu thấy cần thiết. Trên cơ sở các ý kiến tham gia vào dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giao lại cho BTV Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện và tiến hành in ấn để xin ý kiến tại các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở theo quy định.

2. Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội

Về cơ bản, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các nội dung của Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII như đề xuất của BTV Tỉnh ủy. Cụ thể, nhất trí tổ chức Đại hội gồm 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị là: Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận vào các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH khóa XVII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng. Nhất trí với tiến độ xây dựng các văn kiện, dự kiến số lượng và quy trình công tác nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền và phục vụ, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội và phân công tổ chức thực hiện.

Về đại biểu triệu tập của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH thống nhất triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào tháng 10.2020 với số lượng đại biểu triệu tập dự đại hội là 350 đồng chí, được phân bổ theo nguyên tắc như đề xuất của BTV Tỉnh ủy.
Trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giao cho BTV Tỉnh ủy hoàn thiện các văn bản, ký ban hành để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra.

3. Về kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với kết quả giám sát như đã báo cáo. Qua giám sát cho thấy cấp ủy, BTV cấp ủy cấp huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Trong thực tế, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác chuẩn bị đại hội tại cơ sở cơ bản chu đáo, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng. Nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ; nhân sự các chức danh chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Các đại hội cấp cơ sở được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng nguyên tắc quy định, có sự đổi mới hơn nhiệm kỳ trước, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được thảo luận kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hơn của một nhiệm kỳ, thực sự là những định hướng lớn để cơ sở thực sự có lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Đối với cấp huyện, công tác chuẩn bị đại hội được chỉ đạo khẩn trương, bài bản, nghiêm túc, đúng quy định. Đến nay, các văn kiện đã cơ bản hoàn thiện; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; gắn với sắp xếp, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ một bước trước đại hội.

Tuy nhiên, qua giám sát đã bộc lộ một số hạn chế như: Chất lượng xây dựng dự thảo văn kiện của một số tổ chức đảng cả ở cấp huyện và cấp cơ sở còn chưa cao. Báo cáo chính trị thiếu tính khái quát, xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu chưa sát thực tiễn và cấp trên, thiếu giải pháp đột phá, khả thi. Báo cáo kiểm điểm còn trùng lắp với báo cáo chính trị, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên ở một số chi bộ, đảng bộ còn chưa sâu. Báo cáo tham luận tại đại hội còn nặng về thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận tại đại hội. Về công tác nhân sự: cơ cấu độ tuổi dưới 45 trong dự kiến nhân sự cấp ủy ở một số đảng bộ xã chưa bảo đảm tỷ lệ 60 - 70% theo quy định. Đối với cấp huyện, tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch BTV cấp ủy còn ít; việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ diện quy hoạch trước đại hội còn chậm.

Trên cơ sở kết quả giám sát, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu BTV các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt một số việc sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội, bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, rõ ràng, và phù hợp với tình hình của địa phương; đồng thời, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

- Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, yêu cầu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt vào BCH những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; những người khi thực hiện nhiệm vụ không có sự đổi mới, quyết liệt phấn đấu vươn lên trên cương vị công tác của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

- Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là nhân sự đại hội đảng ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình trạng đơn thư vượt cấp, đông người, phức tạp tình hình địa phương.

4. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhìn chung, BCH Đảng bộ tỉnh đồng tình cao với những đánh giá, nhận định về kết quả đạt được như báo cáo và tờ trình của BTV Tỉnh ủy. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai tương đối bài bản, cụ thể và đầy đủ, đạt kết quả tốt. Đã tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đề ra, quyết liệt chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, khu dân cư. Thực hiện tương đối đầy đủ các mô hình mới về tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương. Qua đó cơ bản đã rút gọn được tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết 39 ở tỉnh về tinh giản biên chế mới tập trung chủ yếu vào các đối tượng dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp và do nguyện vọng cá nhân như sức khỏe yếu, nghỉ hưu trước tuổi, chuyển công tác… Chưa thực hiện được nhiều đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết. Về nguyên nhân, tập trung chủ yếu vào việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, chưa quyết liệt, còn nể nang, né tránh, chưa chỉ ra được người yếu kém để tinh giản, có trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp như báo cáo và tờ tình của BTV Tỉnh ủy đề ra, đồng thời lưu ý:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn theo quy định của Trung ương. Quyết liệt chỉ đạo rà soát, nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cấp huyện đẩy mạnh sắp xếp, điều động, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là ở những đơn vị hành chính mới sáp nhập, gắn với việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư. Đẩy mạnh việc bố trí kiêm nhiệm để tinh giản, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc giảm chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2021; đồng thời có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức giữa các khối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và trên cơ sở rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị.

- Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế trên cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Quyết tâm tinh giản những người không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định và theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 39. Xác định kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

- Về các kiến nghị, đề xuất với Trung ương, giao cho BTV Tỉnh ủy hoàn thiện, báo cáo Trung ương theo quy định.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 đã thành công tốt đẹp. Tôi đề nghị, ngay sau hội nghị này, BTV Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để in ấn và xin ý kiến tại đại hội Đảng bộ cấp huyện theo quy định; đồng thời, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cần tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thuộc địa bàn, đơn vị mình quản lý. Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện để triển khai tổ chức thực hiện, trong đó cần thực hiện đầy đủ các bước xin ý kiến vào văn kiện đại hội, thực hiện quy trình công tác nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ, đúng quy định đề ra. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!