Kiện toàn hệ thống văn kiện khối B trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh

THỨ NĂM, 05/04/2018 09:44:25

Sáng 4.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai kế hoạch, hướng dẫn xây dựng, kiện toàn hệ thống văn kiện khối B (các sở, ban, ngành, địa phương) trong tác chiến khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh.

Kiện toàn hệ thống văn kiện khối B nhằm nâng cao nhận thức, xác định tốt trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tỉnh và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ. Văn kiện tác chiến KVPT phải bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chuẩn bị chu đáo, đồng bộ nội dung, bảo đảm tính thống nhất cao, phát huy tốt vai trò là cơ quan trung tâm hiệp đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong xây dựng văn kiện. 

Cấp tỉnh hoàn chỉnh hệ thống văn kiện khối B tác chiến KVPT tỉnh trước ngày 20.4. Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị xây dựng 2 bộ văn kiện. Cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện trước ngày 31.5.
HÀ VY