Kinh Môn triển khai tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020

THỨ SÁU, 04/10/2019 18:39:44

Huyện Kinh Môn vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.


Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2019
Năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kinh Môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng luật; chất lượng chính trị, sức khỏe của thanh niên nhập ngũ cao hơn. Huyện đã hoàn thành đủ chỉ tiêu giao quân năm 2019 với 250 tân binh. Các xã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ là Bạch Đằng, Thất Hùng, Phạm Mệnh, Hiệp Hòa, Thượng Quận, Thăng Long, Tân Dân, Minh Tân... 

Năm 2020, huyện Kinh Môn được giao chỉ tiêu 260 tân binh, tăng 10 tân binh so với năm 2019. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân cả về số lượng và chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các xã, thị trấn được kiện toàn, tích cực quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, các chỉ thị, kế hoạch, thông báo của cấp trên; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2020 bảo đảm chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước trong công tác tuyển chọn.

Nhân dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 
ĐÀO HƯƠNG