Kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở

THỨ BA, 25/02/2020 15:56:56

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 25.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của 2 BCĐ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả 2 BCĐ đạt được trong thời gian qua. 

Khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tình hình hiện nay, nhất là trong năm 2020, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy chế số 08-QC/TU ngày 3.1.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Việc sửa đổi, hoàn thiện quy chế cần thực hiện theo hướng quy rõ trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề, nhất là ở những địa phương có những vấn đề bức xúc, phức tạp được dư luận và người dân quan tâm. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Đồng chí Phạm Xuân Thăng giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tham mưu BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp nắm chắc thông tin, tình hình dư luận xã hội, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở. Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.

Đối với công tác tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu BCĐ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát giải quyết việc xây dựng, cải tạo, trùng tu cơ sở thờ tự không đúng quy định, một số điểm nhóm tôn giáo, tu sĩ hoạt động trái phép trên địa bàn... Tập trung thực hiện quyết liệt, tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở thờ tự theo đúng qui định. Các thành viên BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ tới các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra bình thường. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

HOÀNG BIÊN