Nam Sách: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

THỨ NĂM, 21/01/2021 22:16:30

Các địa phương, cơ quan, đơn vị ở Nam Sách tăng cường tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng với các hình thức tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn...


 Phát thanh viên Đài Phát thanh huyện Nam Sách thực hiện chương trình tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng
Từ giữa tháng 12.2020, Đài Phát thanh huyện Nam Sách đã mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội XIII của Đảng” với tần suất phát 3 lần/tuần, mỗi chuyên mục từ 5-7 phút tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội; sự quan tâm, tình cảm của người dân trong huyện hướng về Đại hội...

Đài Phát thanh huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp âm chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội theo chỉ đạo của cấp trên. Hướng dẫn các đài xã, thị trấn kiểm tra, rà soát thiết bị, máy móc, sẵn sàng tiếp âm các chương trình tuyên truyền phục vụ Đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng với các hình thức tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng... Huyện vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân chia sẻ, đăng tải thông tin, tuyên truyền về Đại hội trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, VCNET.vn...
 
THÀNH ĐẠT